قبلی

سخن روز

بهترین راه بدست آوردن اعتماد به نفس انجام کارهایی است که از آن می ترسیم.

نظر بدهید