قبلی

وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند، شما به سمت قوی تر شدن تغییر مسیر دهید.

نظر بدهید