قبلی

سخن روز

تو شاهکار خلقتی تحقیر را باور نکن

آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور نکن

خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید

پرواز کـــن تا آرزو، زنجیر را باور نکن

نظر بدهید