قبلی

شادی

شادی، نه فضیلت است، نه لذت، نه این و نه آن، بلکه به مفهوم رشد است. ما وقتی شاد هستیم که در حال رشد باشیم.

نظر بدهید