قبلی

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

مدیریت زمان به چه معناست؟

مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت هایی است که به شما کمک می کند به طور موثرتری از زمان خود استفاده کنید. مدیریت زمان به شما این امکان را می دهد که اهداف و کارهای خود را اولویت بندی کنید و در زمان مشخصی آن ها را به انجام برسانید.

چرا به مدیریت زمان نیاز داریم؟

• مدیریت زمان باعث صرفه جویی در زمان و انرژی می شود و به شما امکان می دهد کارهای بیشتری را در یک بازه ی مشخص انجام دهید.

• به شما آمادگی قبلی و توانمندی برای انجام کارها می دهد بنابراین آرامش و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد.

• حجم کار را کاهش می دهد.

• اضطراب و استرس را کاهش می دهد.

• کارآیی و بازده کار شما را افزایش می دهد.

• با مدیریت زمان شما کنترل و نظارت بیشتری بر کارهای خود خواهید داشت و بازده کار شما افزایش پیدا می کند.

مراحل مدیریت زمان

مرحله اول تعیین اهداف و کارها: لیستی از تمام کارهای و اهداف مورد نظر خود را تهیه کنید. اهداف بزرگ را به چند اهداف کوچکتر تقسیم کنید.

مرحله دوم اولویت بندی: کارهای تان را بر اساس اهمیت و فوریت درجه بندی کنید.

مرحله سوم زمانبندی: بهترین زمان های موجود را به کارهای مهم و فوری اختصاص دهید.

مرحله چهارم اقدام: بر اساس اولویت بندی های انجام شده و برنامه زمانی تان اقدام به انجام کارهای خود بنمایید.

منابع

شاملو.، ث. (بی تا). مدیریت زمان. برگرفته از Ijn.iums.ac.ir

فتی، ل.، و موتابی، ف. (۱۳۹۱). آموزش مهارت های زندگی: مدیریت زمان. میانکوشک: تهران.

نظر بدهید