قبلی

مثلث شناختی: رابطه بین افکار، احساس، و رفتار

بین افـکار، احسـاس، و رفتار ما یـک ارتبـاط متقابل وجـود دارد. وقتـی اتفاقـی بـه وقـوع می پیونـدد، ذهـن مـا آن رویداد را ارزیابی می کند و بر اسـاس ارزیابـی از موقعیـت، احسـاس خاصـی را تجربـه می کند، و بر اسـاس آن احسـاس رفتار می کنـد. البتـه ایـن ارتبـاط یـک ارتبـاط خطـی نیسـت، رابطـه بیـن فکـر، احسـاس، و رفتـار یـک ارتبـاط تعاملـی و متقابل اسـت.

وقتی فردی در موقعیت سـختی قـرار می گیرد، یک برداشت منفی از آن موقعیت می تواند احساسـات شـدیداً منفی ایجاد کند؛ متعاقبا، احساسـات منفی منجر به بروز رفتارهای نامناسـب می شود. و این سه عامل در یک چرخه ی معیوب بر هم اثر می گذارند و بر شدت یکدیگر می افزایند.

 

یک چرخه معیوب زمانی شروع می شود که ما یک برداشت غیر واقع بینانه و تفسیری اشتباه از یک رویداد می کنیم که متعاقبا احساس و رفتار منفی به دنبال می آورد. بنابراین، با تغییر نگرش و اصلاح فکر خود می توان به احساس خوب و رفتار خوب دست یافت.

خطاهای فکری و باور های غیر منطقی باعث می شوند ما برداشت نادرست از وقایع داشته باشیم. شناخت این باورهای اشتباه و اصلاح آن ها به ما کمک می کند تا فعالانه برای بهتر کردن حالمان تلاش کنیم. آرن تی بـک ده خطـای شـناختی را معرفـی کـرده و میگویـد وقتـی انسـانها براسـاس ایـن خطاهـا، پدیده هـا را تفسـیر می كننـد، تفسـیر آنـان واقـع بینانـه نخواهد بـود. ده خطای شناختی را در مقاله بعدی مطالعه کنید.

منبع

مستشاری، گ.، نوریزاده، م.، مردی، م.، امامی نائینی، ن.، نرسی، م.، جانبخش، م. (بی تا). کتاب مطالعه دانشجویان: گاه به گام تا سلامت روان ۱. وبسایت counseling.ut.ac.ir

نظر بدهید