قبلی

مراحل تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه با اهداف واقع بینانه خود، از بین راه حل های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به کار بگیریم. برای یک تصمیم گیری مطلوب، داشتن یک الگوی تصمیم گیری لازم و ضروری است. در اینجا پروسه تصمیم گیری را در قالب شش گام برای شما تشریح می کنیم.

گام اول: تعیین و تشخیص هدف

باید هدف مشخص و روشنی داشته باشید و بدانید می خواهید به چه چیزی دست یابید.در واقع هدف گذاری و تعیین اینکه چه می خواهید، خودش یک تصمیم است، چون شما می توانید انتخاب های متعددی داشته باشید. شناخت هدف، شما را به تهیه برنامه هدایت خواهد کرد. مسئله دیگر در مورد تعیین هدف این است که مشخص کنید در چه مدت زمانی می خواهید به آن برسید.

گام دوم: یافتن راه حل ها و حق انتخاب های مختلف و جمع آوری اطلاعات درباره آن ها

رسيدن به انتخاب‌های مختلف مستلزم يك فرايند خلاق است. تکنیک بارش فکری برای جمع آوری و پرورش ایده های جدید بسیار موثر است. در این تکنیک شما تمام راهکارها ، افکار، و اندیشه هایی که به ذهنتان می رسد را یادداشت می کنید ، حتی اگر در ابتدا غیر عاقلانه به نظر برسند. به هر ایده ی جدیدی که به ذهنتان می رسد خوش آمدگویی کرده و از نقد آن بپرهیزید. در این تکنیک کمیت مهمتر از کیفیت است.

پس از پیدا کردن حق انتخاب مختلف، شروع به جمع آوری اطلاعات در مورد آنها می کنیم.

گام سوم: ارزیابی حق انتخاب ها

در این مرحله پيامدهای مثبت و منفی كوتاه مدت و بلند مدت حق انتخاب ها را بررسی می کنیم. گزینه ها را از لحاظ هماهنگی با اهداف و ارزش ها، میزان زمان مورد نیاز، آسایش و راحتی ارزیابی می کنیم.

گام چهارم: انتخاب یک تصمیم و متعهد کردن خود به آن

با ارزیابی و مشورت هایی که می کنید، به این نتیجه می رسید که یکی از روش ها با توجه به شرایط زمانی، مکانی و سایر موقعیت های خاص شما بهترین راه حل است. بهترین روشی را که با شرایط شما دارای کمترین عیب و بیشترین فایده به نظر می رسد، انتخاب کنید.

گام پنجم: اجرای تصمیم

برای اجرای تصمیم برنامه ریزی کنید و در زمان مناسب آن را به اجرا در آورید. در حین اجرای تصمیم گیری ممکن است نگرانی بر شما غلبه کند. به یاد داشته باشید وجود نگرانی‌ها درهنگام آغاز اجرای تصميم زياد است، ولی با ادامه دادن و اعتماد به خود، این اضطراب و نگرانی نيز كاهش می‌يابد. قتی كارها طبق انتظار پيش نميرود، ممكن است احساس نوميدی و درماندگی انگيزه شما را تضعيف كند. انعطاف پذیر باشید و به جای تسلیم شدن مشکلات را پیدا کرده و آن را اصلاح کنید.

گام ششم: ارزیابی نتیجه تصمیم

در این مرحله، اجرای تصمیم و نتایج بدست آمده را بررسی کنید. ببینید چقدر به هدف مورد نظر دست پیدا کرده اید. اگر نیاز به بازبینی دارید، این کار را انجام دهید.

منبع

دوره آﻣﻮزش ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ. (۱۳۹۱). ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. برگرفته از وبسایت hrst.iautiran.ac.ir

مهارت تصمیم گیری. (بی تا). برگرفته از وبسایت beytoote.com

نظر بدهید