قبلی

پروژه شادی

نوشته ی گریچن رابین، یکی از جذابترین آثار موجود در مورد شادی و کسب عادتهای خوب در زندگی است. در پشت جلد کتاب میخوانید: گریچن رابین یک عصر بارانی که سوار اتوبوس بود، از خودش پرسید: “اصلا من از زندگی چه میخواهم؟” و پاسخ داد: “میخواهم شاد باشم” او تا آن موقع، هرگز برای فکرکردن در مورد شادی وقت صرف نکرده بود. ناگهان تصمیم گرفت یک سال کامل را به انجام یک پروژه شادی اختصاص دهد. نتیجه چه بود؟ خلق یکی از عمیقترین و جذابترین آثار موجود در مورد شادی و کسب عادت های خوب در زندگی. پروژه شادی تلفیقی از پژوهش های دهه های گذشته با پژوهشهای علمی امروزی است و رابین خوانندگان آن را در تجربیات یکساله ی خود برای دستیابی به شادی بیشتر شریک میکند.

گریچن رابین در پروژه شادی، تجربه یک سال از زندگی خود را به همراه فعالیت های روزانه و معمولی را شرح داده است. فعالیت هایی نظیر زندگی زناشویی، زندگی شغلی، ارتباط با فرزندان، اوقات فراغت، دوستان، پول و ثروت، نظریات در مورد مرگ، هیجان های زندگی و نگرش های مختلف زندگی.

ترجمه توسط آرتمیس مسعودی، چاپ نوزدهم، ۱۳۹۸، انتشارات آموت

نظر بدهید