قبلی

درباره افسردگي چه کاری می توانم انجام دهم؟

افسـردگي قابـل درمـان اسـت. در واقـع بـا درمـان مناسـب، ۸۰ درصـد افـراد افســرده، احســاس بهتــري دارنــد و يــا اينکــه ايــن علایـم را ديگــر تجربــه نمی کننــد. برخــي از درمان هــای رايــج کــه بــه صــورت جداگانــه و يــا در ترکيــب بــا روشهــاي ديگــر بــه کار گرفتــه میشــوند عبارتنــد از:

درمــان تشــخيصي رفتــاري : متخصــص بهداشــتي کــه از ايــن روش اســتفاده می کنــد بــه شــما مهارت هایــي را می آمــوزد کــه بــه شــما کمـک می کنـد ديدگاهتـان را دربـاره جهـان پيرامـون تغييـر دهيـد. آنهـا بـه شـما کمـک می کننـد الگوهـاي منفـي افسـردگي را قطـع کنيـد از قبيـل افـکار و اقداماتــي را کــه باعــث تــداوم ايــن بيمــاري میشــود.

درمـان ميـان فـردي: معمـولا زمانـي کـه افسـرده هسـتيد روابـط شـما بـا بقيـه افـراد دچـار صدمـه می شـود. متخصـص بهداشـتي کـه از ايـن روش اســتفاده می کنــد بــه شــما مهارت هایــي را می آمــوزد تــا نحــوه تعامــل خـود را بـا افـراد ديگـر بهبـود دهيـد.

درمـان بـا دارو: انـواع مختلفـي از داروهـاي موثـر بـراي افسـردگي وجـود دارد و همـه ايـن داروهـا نيـز بـه شـيوه های مختلـف کار می کننـد. بـا پزشـک خـود صحبـت کنيـد کـه آيـا دارو بـراي شـما مناسـب اسـت يـا نـه و اينکـه نحـوه مصـرف بايـد چگونـه باشـد.

درمـان بـا نـور: ايـن شـيوه درمانـي بـراي افـرادي کـه از اختـال فصلـي رنـج میبرنـد موثـر اسـت. در ايـن روش، فـرد هـر روز بـه ميـزان نيـم سـاعت در معـرض نـور خاصـي می نشـيند. ايـن شـيوه درمانـي نبايـد بـدون مشـاوره بـا پزشـک صـورت گيـرد زيـرا کـه آثـار جانبـي دارد. ايـن شـيوه بـراي درمـان انـواع ديگـر افسـردگي ها نيـز مـورد پژوهـش قـرار دارد.

درمـان بـا شـوک الکتريکـي: ايـن يـک شـيوه درمانـي موثـر و مطمئـن افسردگی بــراي افــراد مبتــلا بــه افســردگي حــاد و يــا آنهايــي اســت کــه نمی تواننــد دارو مصـرف کننـد و يـا اينکـه بـه درمانهـای ديگـر جـواب نداده انـد. در ايـن روش کـه در بيمارسـتان صـورت می گيـرد جريـان بـرق از طريـق مغـز ارسـال میشــود.
خوديـاري: در مـورد افسـردگي ملایم و يـا زمانـي کـه افسـردگي جـدي بـا درمان هــای ديگــر شــروع بــه بهبــود می کنــد، برخــي کارهــا وجــود دارد کــه شـما بـه تنهايـي می توانيـد انجـام دهيـد تـا احسـاس خوبـي داشـته باشـيد. ورزش منظــم، تغذيــه خــوب، مديريــت اســترس، صــرف وقــت بــا دوســتان و خانــواده، ومعنويــت می توانــد بــه جلوگيـري از عـود کـردن بيمـاري يـا بازگشـت آن کمـک کنـد. صحبـت کـردن بــا پزشــکتان، ســئوال کــردن و احســاس مســئوليت در قبــال ســلامتي تان بسـيار اهميـت دارد. همـواره بـا پزشـکتان دربـاره کارهايـي کـه خودتـان انجـام میدهيــد صحبــت کنيــد.

منبع
سازمان سلامت روان کانادا. (۲۰۱۳). افسردگی. وبسایت: www.heretohelp.bc.ca.

نظر بدهید