قبلی

خود آگاهی

این ویدیو راجع به خودآگاهی و اهمیت شناخت این مهارت می باشد.

راه های افزایش مهارت خودآگاهی و مثبت اندیشی از دیگر موضوعاتی است که در این ویدیو مورد بحث قرار می گیرد.

نظر بدهید