قبلی

معرفی کتاب: از خودآگاهی تا خودشناسی

معرفی کتاب از خودآگاهی تا خودشناسی
کتاب از خودآگاهی تا خودشناسی

«از خودآگاهی تا خودشناسی» به قلم شهربانو قهاری (-۱۳۴۶) به مفاهیمی نظیر خودآگاهی، خودشناسی و رابطه‌ی میانشان می‌پردازد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

»خودآگاهی به معنای آگاهی و شناخت خود است. منظور از آگاهی و شناخت ویژگی‌های جسمانی، احساسات، باورها، افکار، رفتار، اهداف، نقاط ضعف و قوت خود است.خودآگاهی مقدمه خودشناسی است. برای این که خود را بشناسید باید از ویژگی‌های خود و هر چیزی که مربوط به خودتان است، آگاه شوید و چنین چیزی جرأت و تلاش می‌خواهد. خودشناسی تنها به معنای آگاهی ازخود نیست بلکه به معنای خود ارزیابی است . چنین چیزی مستلزم این است که فرد به خود توجه کند. هر چه قدر توجه فرد به خود بیشتر باشد، امکان خود آگاهی و خو شناسی هم بیشتر خواهد شد. «

 

نظر بدهید