مجله الکترونیکی

مقالات آموزشی

مطالب مفید در زمینه سلامتی روان

معرفی کتاب

کتاب هفته

معرفی کتابهای مفید در زمینه سلامت روان

مشاوره الکترونیکی

مشاور الکترونیکی

سؤالات خود را از ما بپرسید

سلامت روان

سلامت روان

سلامت روان و مهارت های زندگی

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

مشاوره مستقیم با روان‌شناس

مهارت های زندگی

مهارت مقابله با استرس
مقابله به معنای تلاشی است كه فرد انجام می دهد تا استرس را از میان بردارد و یا آن را ...
ادامه
استرس چیست؟
اسـترس عبارتسـت از واکنـش بـدن و ذهـن شـما نسـبت بـه درخواسـت هایی کـه از آنهـا صـورت مي گيـرد. زمانـي کـه ...
ادامه
مهارت افزایش تمرکز
تمرکز حواس یک حالت ذهنی است که در آن باید تمام نیروی فکری شما روی کار خاصی متمرکز شود. برای ...
ادامه
مراحل تصمیم گیری
مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه با اهداف واقع بینانه ...
ادامه

مقالات

۱۰ خطای شناختی

خیلی از افکار منفی و مخرب ما ناشی از وجود خطا در تفسیر اتفاقات و رویداد های اطراف مان است. این ها را خطاهای تفکر می نامند. ده مورد از خطاهای تفکر را به شما معرفی می کنیم. ۱) تفکر همه یا هیچ افرادی که اینگونه می اندیشند، همه چیز را سیاه و سفید می بینند. آنها باور دارند یا کاری را عالی انجام داده اند و یا آنکه آن کار هیچ ارزشی ندارد. آنها توان طیفی دیدن امور را ...
ادامه

مثلث شناختی: رابطه بین افکار، احساس، و رفتار

بین افـکار، احسـاس، و رفتار ما یـک ارتبـاط متقابل وجـود دارد. وقتـی اتفاقـی بـه وقـوع می پیونـدد، ذهـن مـا آن رویداد را ارزیابی می کند و بر اسـاس ارزیابـی از موقعیـت، احسـاس خاصـی را تجربـه می کند، و بر اسـاس آن احسـاس رفتار می کنـد. البتـه ایـن ارتبـاط یـک ارتبـاط خطـی نیسـت، رابطـه بیـن فکـر، احسـاس، و رفتـار یـک ارتبـاط تعاملـی و متقابل اسـت. وقتی فردی در موقعیت سـختی قـرار می گیرد، یک برداشت منفی از آن موقعیت می تواند ...
ادامه

سخن روز

تو شاهکار خلقتی تحقیر را باور نکن

آزاد شو از بند خویش زنجیر را باور نکن

خالق تو را شاد آفرید، آزاد آزاد آفرید

پرواز کـــن تا آرزو، زنجیر را باور نکن

معرفی کتاب

کتاب شیب نوشته ست گودین کتاب کوچکی است که هنر ادامه دادن و هنر متوقف شدن را یادتان می دهد. شیب در واقع استعاره ای است از مرحله ای که ” همه در حال درجا زدن هستند “. در این مرحله (یعنی همان شیب) دو راه دارید یا سریعتر تصمیم به رهاکردن کار بگیرد و سراغ کار دیگری بروید یا ...
ادامه

ویدئوی هفته

در این ویدئو دکتر شهرام اسلامی آموزش هایی را در مورد متوقف کردن چرخه افکار منفی در افسردگی و ایجاد یک روحیه خوب ارائه می دهد.

ادامه