اولویت بندی کارها: تکنیک ماتریس آیزنهاور

یکی از مهارت های اساسی در مدیریت زمان، توانایی اولویت بندی کارها می باشد. ماتریس آیزنهاور یکی از ابزارهایی است که به شما کمک می کند تا فعالیت هایی را که باید روی آنها تمرکز کنید یا کارهایی را که باید آن ها را نادیده بگیرید، را شناسایی کنید و آن ها را به درستی …

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

مدیریت زمان به چه معناست؟ مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت هایی است که به شما کمک می کند به طور موثرتری از زمان خود استفاده کنید. مدیریت زمان به شما این امکان را می دهد که اهداف و کارهای خود را اولویت بندی کنید و در زمان مشخصی آن ها را به انجام برسانید. …

چرا دچار کمبود زمان می شویم؟

در طول روز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. ولی گاهی احساس می کنیم زمان ما محدود است. اما چرا زمان کم می آوریم؟ چرا نمی‌رسیم در زمان تعیین‌شده تمام‌کارها را انجام دهیم؟ چرا همیشه کارهای عقب‌افتاده داریم؟ در ادامه به بررسی دلایلی می پردازیم که باعث می شود دچار کمبود زمان بشویم. هدف گذاری …

چرا آموخته هایمان را به سرعت فراموش می کنیم؟

عوامل مختلفی در فراموشی آموخته ها دخیل هستند، از جمله: • یادگیری سطحی و بدون توجه به معنا انجام شده است. • آموخته ها مرور نشده اند. • استرس و خواب ناکافی حافظه را ضعیف می کند. چگونه آموخته هایمان را در حافظه تثبیت کنیم؟ طبق نظریه ابینگهاوس ، اگر افراد برای تثبیت آموخته های …

مهارت مقابله با استرس

مقابله به معنای تلاشی است كه فرد انجام می دهد تا استرس را از میان بردارد و یا آن را به حداقل رسانده و تحملش كند. افراد در مواجهه با استرس ها پس از ارزیابی موقعیت و بررسی امکانت موجود، برای مقابله با استرس خود دو نوع عملکرد می توانند اتخاذ کنند: ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار …

استرس چیست؟

اسـترس عبارتسـت از واکنـش بـدن و ذهـن شـما نسـبت بـه درخواسـت هایی کـه از آنهـا صـورت مي گيـرد. زمانـي کـه احسـاس تهديـد مي کنيـد، مغـز شـما مـواد شــيميايی ترشــح مي کنــد کــه هورمــون ناميــده مي شــوند و ايــن هورمونهــا، ســيگنالهای هشــدار را در کل بــدن ارســال مي کننــد. ايــن هورمون هــا بــدن شــما را بــرای …

مهارت افزایش تمرکز

تمرکز حواس یک حالت ذهنی است که در آن باید تمام نیروی فکری شما روی کار خاصی متمرکز شود. برای بالا بردن تمرکز خود، در ابتدا باید بررسی کنید چه عواملی باعث کاهش تمرکز شما می شود. کاهش تمرکز به دلایل متفاوتی روی می دهد. گاهی اوقات عوامل درونی مانند درد، غم وغصه ، نگرانی، …

مراحل تصمیم گیری

مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند تا با اطلاعات و آگاهی کافی با توجه با اهداف واقع بینانه خود، از بین راه حل های مختلف بهترین راه حل را انتخاب کرده و به کار بگیریم. برای یک تصمیم گیری مطلوب، داشتن یک الگوی تصمیم گیری لازم و ضروری است. در اینجا پروسه تصمیم …

مهارت تصمیم گیری

انسان در زندگی روزمره خود بارها با مسأله تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از بی گزینه های موجود رو به رو می شود. این تصیمیمات از مسائل شخصی و فردی تا مسائل بزرگ و کلان را شامل می شوند. در اکثر این تصمیم گیری ها ، عموما اهداف و عوامل متعددی مطرح هستند و …

مهارت حل مسأله

ﻣﺎ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ می شویم ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎده و ﺑﻌﻀﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻫﺴتند. در ﺧﻮرد با اﯾـﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اگر یاد نگرفته باشیم ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ روﺷﯽ درﺳـﺖ و ﻣﻨﻄﻘـﯽ، آن ها را پشت سر بگذاریم ، مشکلات ساده به استرس های جدی تبدیل می شوند. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ می …