قبلی

درباره افسردگي چه کاری می توانم انجام دهم؟

افسـردگي قابـل درمـان اسـت. در واقـع بـا درمـان مناسـب، ۸۰ درصـد افـراد افســرده، احســاس بهتــري دارنــد و يــا اينکــه ايــن علایـم را ديگــر تجربــه نمی کننــد. برخــي از درمان هــای رايــج کــه بــه صــورت جداگانــه و يــا در ترکيــب بــا روشهــاي ديگــر بــه کار گرفتــه میشــوند عبارتنــد از: درمــان تشــخيصي رفتــاري : متخصــص بهداشــتي کــه …

انواع افسردگی

افسردگی جز اختلالات خلقی است که ویژگی اصلی آن، ملال یا غم فراگیر و آزارنده ای ست که فرد مبتلا آن را تجربه می کند. کاهش انرژی، از دست دادن لذت و علاقه، احساس گناه، کاهش تمرکز، افکار مرگ و… ازدیگر علائمی هستند که فرد افسرده تجربه می کند. در اختلالات افسردگی نگرش فرد نسبت …

چه چیزی موجب افسردگی می شود؟

اشخاص به دلایل گوناگون دچار بیماری افسردگی می شوند. محققان پنج عامل اصلی را شناسایی کرده اند که در ایجاد و ادامه ی حالت افسردگی موثر هستند. این عوامل شامل: موقعیت، افکار، احساسات، وضعیت فیزیکی، و رفتار می باشند. هریک از این بخش ها می توانند درزمینه پیشرفت افسردگی نقش داشته باشند، و افسردگی خود …

آنچه درباره افسردگی باید بدانید!

متخصصین بر این عقیده هستند که افسردگی حالتی از ناامیدي و ناراحتی است که حداقل باید به مدت شش ماه در یک فرد وجود داشته باشد که بتوان از آن یک اختلال خلقی نام برد. براي مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که به علت از دست دادن یکی از نزدیکان به شدت ناراحت و …