قبلی

خطاهای شناختی در اختلال اضطراب اجتماعی

افرادی که اختلال اضطراب اجتماعی دارند، دارای خطاهای فکری متعددی هستند که در این جا به ده مورد از آن ها اشاره می کنیم. از افکار جایگزین استفاده کنید، تا خطاهای فکری خود را اصلاح کنید. تفکر همه یا هیچ (سفید و سیاه) شما چیزها را یا سیاه می بینید و یا سفید، و هیچ …

علت بروز و تداوم اضطراب اجتماعی چیست؟

عوامل مختلفی در بروز اضطراب اجتماعی نقش دارند. بعضی افراد بطور ذاتی مضطرب تر از بقیه هستند. برخی عزت نفس پایینی دارند که از کودکی شروع می شود. گاهی هم تجارب اولیه فرد در خانواده و حوادث استرس آور زندگی موجب بروز این اختلال می شود. به نظر می رسد ترکیبی از این عوامل موجب …

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

اختلال اضطراب اجتماعی، احساس اضطراب یا ترس در موقعیت های اجتماعی و یا موقعیت هایی است که قرار است فرد در آن کاری انجام دهد. این موقعیت ها متنوع بوده و از غذاخوردن و یا تلفن زدن در حضور دیگران تا سخنرانی در جمع می تواند متفاوت باشد. معمولا این ترس باعث می شود که …

تکنیک مواجهه سازی و جلوگیری از پاسخ در درمان وسواس فکری-عملی

افراد با اختلال وسواس فکری-عملی دارای وﺳﻮاس ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، وﺳﻮاس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آنها ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺳﻮاس ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، اﻓﮑﺎر ناخوشایندی هستند که مرتب به ذهن می آیند، مانند ترس از مبتلا شدن به مریضی، ترس از نجس شدن و … وﺳﻮاس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ …

اختلال وسواس فکری-جبری چیست؟

اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وسواس فکری-جبری، اﻓﮑﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای دارﻧﺪ (وﺳﻮاس فکری) و از ﻣﻨﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﻋﺎدات ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺿﻄﺮاب خود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (اﺟﺒﺎر). به عبارت دیگر، وﺳﻮاس فکری، اﻓﮑﺎر، ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺳﻮاس جبری، رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺗﮑـﺮار ﺷـﻮﻧﺪه ﯾـﺎ دﺳﺘﻮرات ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ …

چگونه نگرانی های خود را کنار بگذاریم؟

نگرانی از افکار آزار دهنده و مداوم تشکیل شده است که ذهن شما را درگیر می کند. نگرانی باعث مشغولیت ذهنی شما با اظهارات “اگر” و “چه می شود اگر” می شود طوری که شما را به پیش بینی بدترین حالت ممکن برای یک سناریو وا می دارد. در حقیقت نگرانی یک رفتار عادتی و …

اختلال اضطراب

تشویش یا ترس یک امر عادی و در برخی مواقع موجه نیز است، زیرا ما را در برابر خطرات محافظت می‌کند. هر انسانی ممکن است گهگاهی آن را تجربه کند. مانند هنگام مواجهه با مشکلات، تغییرات بزرگ در زندگی، و تصمیم گیری های مهم و … اما اختلالات اضطراب گروهی از بیماری های روانی محسوب …