قبلی

خطاهای شناختی در اختلال اضطراب اجتماعی

افرادی که اختلال اضطراب اجتماعی دارند، دارای خطاهای فکری متعددی هستند که در این جا به ده مورد از آن ها اشاره می کنیم. از افکار جایگزین استفاده کنید، تا خطاهای فکری خود را اصلاح کنید. تفکر همه یا هیچ (سفید و سیاه) شما چیزها را یا سیاه می بینید و یا سفید، و هیچ …

علت بروز و تداوم اضطراب اجتماعی چیست؟

عوامل مختلفی در بروز اضطراب اجتماعی نقش دارند. بعضی افراد بطور ذاتی مضطرب تر از بقیه هستند. برخی عزت نفس پایینی دارند که از کودکی شروع می شود. گاهی هم تجارب اولیه فرد در خانواده و حوادث استرس آور زندگی موجب بروز این اختلال می شود. به نظر می رسد ترکیبی از این عوامل موجب …

اختلال اضطراب اجتماعی چیست؟

اختلال اضطراب اجتماعی، احساس اضطراب یا ترس در موقعیت های اجتماعی و یا موقعیت هایی است که قرار است فرد در آن کاری انجام دهد. این موقعیت ها متنوع بوده و از غذاخوردن و یا تلفن زدن در حضور دیگران تا سخنرانی در جمع می تواند متفاوت باشد. معمولا این ترس باعث می شود که …

صدای منتقد درون چیست و چگونه آن را مهار کنیم؟

منتقد درونی همان صدایی است که در درون تان با شما صحبت می کند و از شما انتقاد می کند. کسانی که عزت نفس پایین دارند، منتقد درونی شان بسیار قوی است. این صدا مدام به شما توهین می کند و به شما می گوید شایستگی انجام کارهایتان را ندارید. منتقد درونی به شما چه …

مراحل انجام تنفس دیافراگمی برای کاهش اضطراب

تنفس یک ضرورت زندگی است که بدون اینکه به آن فکر کنیم، اتفاق می افتد. تنفس نادرست می تواند تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را مختل کرده و به اضطراب، حملات پانیک، خستگی و سایر اختلالات جسمی و عاطفی منجر شود. هنگامی که افراد مضطرب هستند، تمایل دارند سریع و سطحی نفس بکشند که …

۱۰ خطای شناختی

خیلی از افکار منفی و مخرب ما ناشی از وجود خطا در تفسیر اتفاقات و رویداد های اطراف مان است. این ها را خطاهای تفکر می نامند. ده مورد از خطاهای تفکر را به شما معرفی می کنیم. ۱) تفکر همه یا هیچ افرادی که اینگونه می اندیشند، همه چیز را سیاه و سفید می …

مثلث شناختی: رابطه بین افکار، احساس، و رفتار

بین افـکار، احسـاس، و رفتار ما یـک ارتبـاط متقابل وجـود دارد. وقتـی اتفاقـی بـه وقـوع می پیونـدد، ذهـن مـا آن رویداد را ارزیابی می کند و بر اسـاس ارزیابـی از موقعیـت، احسـاس خاصـی را تجربـه می کند، و بر اسـاس آن احسـاس رفتار می کنـد. البتـه ایـن ارتبـاط یـک ارتبـاط خطـی نیسـت، رابطـه بیـن فکـر، …

تکنیک مواجهه سازی و جلوگیری از پاسخ در درمان وسواس فکری-عملی

افراد با اختلال وسواس فکری-عملی دارای وﺳﻮاس ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، وﺳﻮاس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آنها ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺳﻮاس ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، اﻓﮑﺎر ناخوشایندی هستند که مرتب به ذهن می آیند، مانند ترس از مبتلا شدن به مریضی، ترس از نجس شدن و … وﺳﻮاس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ …

اختلال وسواس فکری-جبری چیست؟

اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وسواس فکری-جبری، اﻓﮑﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه ای دارﻧﺪ (وﺳﻮاس فکری) و از ﻣﻨﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﻋﺎدات ﺗﮑﺮاری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﺿﻄﺮاب خود اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ (اﺟﺒﺎر). به عبارت دیگر، وﺳﻮاس فکری، اﻓﮑﺎر، ﺗﮑﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺿﻄﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد و وﺳﻮاس جبری، رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺗﮑـﺮار ﺷـﻮﻧﺪه ﯾـﺎ دﺳﺘﻮرات ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ …

اختلال دوقطبی یا افسردگی شیدایی چیست؟

اختلال دوقطبی یا افسردگی شیدایی نوعی اختلال خلقی است که مشخصه اش نوسان شدید خلق و خو، شامل حالت های هیجانی بالا (شیدایی) و پائین (افسردگی) است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند. شروع بیماری معمولاً با دوره‌ای از افسردگی می‌باشد و پس از یک یا چند دوره از افسردگی، دوره …