قبلی

اندیشه مثبت

همیشه روز را با اندیشه ای مثبت به پایان برسانید; مهم نیست که چقدرسخت گذشت، فردا فرصتی تازه است برای بهتر کردن آن

نظر بدهید