آنچه درباره افسردگی باید بدانید!

متخصصین بر این عقیده هستند که افسردگی حالتی از ناامیدي و ناراحتی است که حداقل باید به مدت شش ماه در یک فرد وجود داشته باشد که بتوان از آن یک اختلال خلقی نام برد. براي مثال؛ شخصی را در نظر بگیرید که به علت از دست دادن یکی از نزدیکان به شدت ناراحت و غمگین می باشد و احتمالاً دچار افسردگی و دیگر اختلالات خلقی شده است. در این موارد به وجود آمدن حالت افسردگی در این فرد امري ...
ادامه
هدف چیست

مهارت خود آگاهی: هدف چيست؟

هدف آن چيزي است كه فرد براي رسيدن به آن تلاش مي كند و تا زماني كه انرژي و تلاشي براي رسيدن به آن صرف نشود، هدف محسوب نمي شود. چه بسا كساني را ديده باشيد كه مي گويند دوست دارند به دانشگاه راه پيدا كنند، يا دوست دارند مهندسي موفق شوند و يا ميخواهند ثروتمند شوند ولي هيچ تلاشي براي رسيدن به اين آرزوها نمي كنند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين چيزها، براي آنان هدف نيست و ...
ادامه

مهارت خود آگاهی: ۷ فعالیت برای پرورش خودآگاهی

خودآگاهي يعني؛ بررسي واقعگرايانه باورها، ارزشها، احساسات، آرمانها و تواناييهاي بالقوه و بالفعل خود و استفاده از آنها در تصميم گيريها به گونه اي كه به نفع خود و روابط مان با ديگران باشد. اين در واقع مهارتي است كه به حس پرورش يافته اي از عزت نفس منجر خواهد شد. در واقع آگاهي از خود، روندي مستمر و استنتاجي است كه طي آن متوجه ميشويم چه كسي هستيم. خود چيست؟ ما كه هستيم؟ شبيه چه هستيم؟ ديگران درباره ما ...
ادامه

مهارت خود آگاهی: اهمیت آن در سلامت روان

وقتي بچه بودم دلم مي خواست دنيا را عوض كنم. بزرگتر كه شدم گفتم: دنيا كه بزرگ است،كشورم را تغيير مي دهم. در نوجواني گفتم:كشور خيلي بزرگ است، بهتر است شهرم را دگرگون سازم. جوان كه شدم گفتم:شهر خيلي بزر گ است، محله ي خود را تغيير مي دهم. به ميان سالي كه رسيدم گفتم:از خانواده ام شروع كنم. در اين لحظه آخر عمر مي بينم كه بايد از خودم شروع مي كردم، اگر تغيير را از خودم آغاز كرده ...
ادامه

مهارت های زندگی و اهمیت آن در سلامت روان

امـروزه علیـرغم ایجـاد تغییـرات عمیـق فرهنگـی و تغییـردر شـیوه هـای زندگی، بسیاری از افراد ، در رویارویی با مسائل زندگی ، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنـان را در مواجهـه بـا مسـائل و مشـكلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب پذیر نموده است . انسـانها بـرای مقابلـه ســازگارانه بـا اسـترس هــا ، موقعیـت هـای مختلــف وكشمكش های زندگی به كاركردهایی نیاز دارند كه آنان را در كسب این توانایی تجهیز نمایـد . ایـن كاركردهـا بسـیار ...
ادامه