چرا آموخته هایمان را به سرعت فراموش می کنیم؟

عوامل مختلفی در فراموشی آموخته ها دخیل هستند، از جمله: • یادگیری سطحی و بدون توجه به معنا انجام شده است. • آموخته ها مرور نشده اند. • استرس و خواب ناکافی حافظه را ضعیف می کند. چگونه آموخته هایمان را در حافظه تثبیت کنیم؟ طبق نظریه ابینگهاوس ، اگر افراد برای تثبیت آموخته های خود تلاش نکنند، به مرور زمان این آموخته ها فراموش می شوند. منحنی فراموشی “ابینگهاوس” کاهش توانایی مغز برای نگهداری اطلاعات در طول زمان را ...
ادامه

مراحل انجام تنفس دیافراگمی برای کاهش اضطراب

تنفس یک ضرورت زندگی است که بدون اینکه به آن فکر کنیم، اتفاق می افتد. تنفس نادرست می تواند تبادل اکسیژن و دی اکسید کربن را مختل کرده و به اضطراب، حملات پانیک، خستگی و سایر اختلالات جسمی و عاطفی منجر شود. هنگامی که افراد مضطرب هستند، تمایل دارند سریع و سطحی نفس بکشند که مستقیماً از قفسه سینه در می آید. این نوع تنفس باعث افزایش ضربان قلب، سرگیجه، فشار عضلانی و سایر احساسات جسمی می شود. در مقابل، ...
ادامه

۱۰ خطای شناختی

خیلی از افکار منفی و مخرب ما ناشی از وجود خطا در تفسیر اتفاقات و رویداد های اطراف مان است. این ها را خطاهای تفکر می نامند. ده مورد از خطاهای تفکر را به شما معرفی می کنیم. ۱) تفکر همه یا هیچ افرادی که اینگونه می اندیشند، همه چیز را سیاه و سفید می بینند. آنها باور دارند یا کاری را عالی انجام داده اند و یا آنکه آن کار هیچ ارزشی ندارد. آنها توان طیفی دیدن امور را ...
ادامه

مثلث شناختی: رابطه بین افکار، احساس، و رفتار

بین افـکار، احسـاس، و رفتار ما یـک ارتبـاط متقابل وجـود دارد. وقتـی اتفاقـی بـه وقـوع می پیونـدد، ذهـن مـا آن رویداد را ارزیابی می کند و بر اسـاس ارزیابـی از موقعیـت، احسـاس خاصـی را تجربـه می کند، و بر اسـاس آن احسـاس رفتار می کنـد. البتـه ایـن ارتبـاط یـک ارتبـاط خطـی نیسـت، رابطـه بیـن فکـر، احسـاس، و رفتـار یـک ارتبـاط تعاملـی و متقابل اسـت. وقتی فردی در موقعیت سـختی قـرار می گیرد، یک برداشت منفی از آن موقعیت می تواند ...
ادامه

مهارت مقابله با استرس

مقابله به معنای تلاشی است كه فرد انجام می دهد تا استرس را از میان بردارد و یا آن را به حداقل رسانده و تحملش كند. افراد در مواجهه با استرس ها پس از ارزیابی موقعیت و بررسی امکانت موجود، برای مقابله با استرس خود دو نوع عملکرد می توانند اتخاذ کنند: ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن ﻣﺪار و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﺪار. در مقابله مسئله مدار فرد سعی می كند برای رفع استرس یا به حداقل رساندن آن فعالیتی انجام دهد. فرد تلاش ...
ادامه

استرس چیست؟

اسـترس عبارتسـت از واکنـش بـدن و ذهـن شـما نسـبت بـه درخواسـت هایی کـه از آنهـا صـورت مي گيـرد. زمانـي کـه احسـاس تهديـد مي کنيـد، مغـز شـما مـواد شــيميايی ترشــح مي کنــد کــه هورمــون ناميــده مي شــوند و ايــن هورمونهــا، ســيگنالهای هشــدار را در کل بــدن ارســال مي کننــد. ايــن هورمون هــا بــدن شــما را بــرای اقــدام، آمــاده مي کننــد. هورمونهــا باعــث مي شــود پوســت شــما عــرق کنـد، تنفـس شـما سـريع تر شـود، ضربـان قلب تـان بـالا رود، ماهيچه هايتـان منقبـض ...
ادامه

مهارت افزایش تمرکز

تمرکز حواس یک حالت ذهنی است که در آن باید تمام نیروی فکری شما روی کار خاصی متمرکز شود. برای بالا بردن تمرکز خود، در ابتدا باید بررسی کنید چه عواملی باعث کاهش تمرکز شما می شود. کاهش تمرکز به دلایل متفاوتی روی می دهد. گاهی اوقات عوامل درونی مانند درد، غم وغصه ، نگرانی، گرسنگی و تشنگی، ترس، خشم، و شادی باعث کاهش تمرکز می شود. به همین شکل، عوامل محیطی نیز می تواند در این مسئله دخیل باشد ...
ادامه

تکنیک مواجهه سازی و جلوگیری از پاسخ در درمان وسواس فکری-عملی

افراد با اختلال وسواس فکری-عملی دارای وﺳﻮاس ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، وﺳﻮاس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دوی آنها ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺳﻮاس ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ، اﻓﮑﺎر ناخوشایندی هستند که مرتب به ذهن می آیند، مانند ترس از مبتلا شدن به مریضی، ترس از نجس شدن و … وﺳﻮاس ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺿﻄﺮاب ﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع اﺗﻔﺎق ﻫﺎی ﺑﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ، مانند شستشو و تمیزی افراطی، وارسی کردن و … اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺿﻄﺮاب فرد را ﺗﺴﮑﯿﻦ ...
ادامه