قبلی

شهریه تحصیلی در هر دوره آموزشی قرآن کریم در سه بخش قرائت، تحفیظ و تفسیر و مفاهیم به شرح ذیل می‌باشد: