قبلی

موضوع دوره:
شرح و تفسیر معانی آیات زیباترین داستان قرآن کریم و بیان درسها و عبرتهای فراوان موجود در آن

مدرس: استاد شیخ فضل‌الحق سلیمانی

ویژگی های دوره:
– بیان شان نزول سوره و آیات موجود در آن
– بیان ارتباط مفاهیم آیات با یکدیگر
– بیان ترجمه کلمات و مفردات
– بیان اقوال مختلف مفسرین در مورد آیات مورد بحث
– بیان درس ها و برداشت های مختلف تفسیری از آیات
– آشنایی با برخی از مراجع کتب تفسیر و مناهج تفسیری آنان

ارزیابی:
– در اثنای برگزاری دوره از شرکت کنندگان خواسته می شود تا در برخی از موضوعات مربوطه تحقیقی را ارائه دهند
– در پایان هر ترم یک امتحان کتبی از تمامی مطالب مطرح شده برگزار می گردد

اعطای مدرک:
– به تمامی عزیزانی که مشارکت فعال در کلاس ها داشته باشند و در امتحانات نیز نمره قابل قبولی کسب نمایند سند متصل تفسیر این سوره و گواهی نامه پایان دوره اعطا می گردد.

لینک ثبت‌نام