قبلی

موضوع دوره:
شرح و تفسیر معانی آیات هفت سوره از قرآن کریم که با (حم) شروع می شوند؛ سوره های: غافر- فصلت – الشوری – الزخرف – الدخان – الجاثیه – الاحقاف

ویژگی های دوره:
– بیان شان نزول آیات و سوره ها
– بیان ارتباط مفاهیم سوره ها و آیات با یکدیگر
– بیان ترجمه کلمات و مفردات
– بیان اقوال مختلف مفسرین در مورد آیات مورد بحث
– بیان درس ها و برداشت های مختلف تفسیری از آیات
– آشنایی با برخی از مراجع کتب تفسیر و مناهج تفسیری آنان

مدت دوره:
۱۰ ماه برابر ۴۵ جلسه آموزشی

ارزیابی:
– در اثنای برگزاری دوره از شرکت کنندگان خواسته می شود تا در برخی از موضوعات مربوطه تحقیقی را ارایه دهند
– در پایان هر ترم یک امتحان کتبی از تمامی مطالب مطرح شده برگزار می گردد

اعطای مدرک:
– به تمامی عزیزانی که مشارکت فعال در کلاس ها داشته باشند و در امتحانات نیز نمره قابل قبولی کسب نمایند سند متصل تفسیر حوامیم سبعه و گواهی نامه پایان دوره اعطا می گردد.