قبلی

سطح یک

Free

سطح یک عضویت

دوره آموزش تجوید

$۵۰.۰۰ در هر ماه

پس از ۳۰ روز منقضی می شود.

دوره آموزش تجوید (یک ماهه)

زبان عربی مقدماتی

$۱۰۰.۰۰
دوره آموزشی زبان عربی مقدماتی - یک ترم